Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. αποτελείται από τα εξής μέλη του Συνεταιρισμού: